Политка за поверителност

ОЗДР Политика за поверителност на данните на SiteCity

Последно обновена на 16.10.2021 г.

Определения

SiteCity се представлява от ,,Сайт Сити“ ЕООД с ЕИК: 206799374

Общ регламент за защита на данните (EU 2016/679)

Администратор на данни означава физическо или юридическо лице, което (самостоятелно или заедно или заедно с други лица) определя целите, за които и начина, по който се обработват или предстои да се обработва лична информация.

Обработващ данни означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Администратора на данни.

Субект на данни е всеки жив индивид, който използва нашата Услуга и е субект на Лични данни.

 1. Принципи за обработка на лични данни

Нашите принципи за обработка на лични данни са:

Справедливост и законосъобразност. Когато обработваме лични данни, индивидуалните права на субектите на данни трябва да бъдат защитени. Всички лични данни трябва да се събират и обработват по законен и справедлив начин.

Ограничено до конкретна цел. Личните данни на Субекта на данни трябва да се обработват само за конкретни цели.

Прозрачност. Субектът на данни трябва да бъде информиран как се събират, обработват и използват неговите/нейните данни.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме

Баросов ЕООД събира няколко различни вида лични данни за различни цели. Личните данни могат да включват, но не се ограничават до:

 • Имейл адрес
 • Име и фамилия
 • Телефонен номер
 • Адрес, провинция, пощенски код, град
 1. Как използваме личните данни

SiteCity използва събраните лични данни за различни цели:

 • За да ви предоставим услуги
 • За да ви уведомим за промени в нашите услуги и/или продукти
 • Да предоставим поддръжка на клиентите
 • Да събираме анализ или ценна информация, за да можем да подобрим нашите услуги
 • За откриване, предотвратяване и решаване на технически проблеми
 1. Правно основание за събиране и обработка на лични данни

SiteCity правното основание за събиране и използване на личните данни, описани в настоящата Политика за защита на данните, зависи от личните данни, които събираме, и от конкретния контекст, в който събираме информацията:

 • SiteCity трябва да сключи договор с вас
 • Вие сте дали разрешение на SiteCity да го направи
 • Обработването на личните ви данни е в законни интереси на SiteCity
 • SiteCity трябва да спазва закона
 1. Запазване на лични данни

SiteCity ще запази вашата лична информация само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за защита на данните.

SiteCity ще съхранява и използва вашата информация до степента, необходима за спазване на нашите законови задължения, разрешаване на спорове и прилагане на нашите политики.

 1. Права за защита на данните

Ако сте резидент на Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

 • Правото на достъп, актуализиране или изтриване на информацията, която имаме за вас
 • Правото на коригиране
 • Правото на възражение
 • Правото на ограничение
 • Право на преносимост на данни
 • Правото на оттегляне на съгласието